Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

News image

 ในวันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรมตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัด โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมการแสดงพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวงมาตรฐาน รำโทน รำกลองยาว) ให้กับผู้ที่สนใจ และนักเรียน นักศึกษา ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 8

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม CPOT

News image

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม CPOT เพื่อพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์เรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 9

Read more

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเรือ

News image

 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ จัดโครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ “เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเรือ” โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 7

Read more

เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

News image

 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเทศน์มหาชาติ "มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 7

Read more

รับสมัครผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเวียนมาบรรจบครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 68

Read more

โครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

News image

 ด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติให้จัดโครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่สูสาธารณชน เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีและต่อต้านการทุจริต เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้สังคม เพื่ออนาคตของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมค่านิมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต คืนความสุขมั่นคงให้กับประเทศไทยโดยเร็ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จีงขอเชิญชวนสถานศึกษา/นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามหลักเกณฑ์การประกวดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 66

Read more

ผลการประกวดโครงงานส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของสถานศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการตัดสินการประกวดโครงงานในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งปรากฎผลการประกวดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ผลการประกวดโครงงานฯ...

Culture_New | Administrator | พุธ, 4 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 50

Read more

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2558

News image

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวัน "ยุทธหัตถี" สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 20 มกราคม 2015 | Hits: 50

Read more

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

News image

 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 20 มกราคม 2015 | Hits: 43

Read more
ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1086
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2448
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3534
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16106
mod_vvisit_counterเดือนนี้6379
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว46771
mod_vvisit_counterทั้งหมด4438901

We have: 34 guests online
IP: 54.166.122.65