Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

News image

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี ได้ร่วมรับนายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมรับรอง ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 7 กันยายน 2015 | Hits: 47

Read more

มอบใบประกาศประกวดมารยาทไทย 2558

News image

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับผู้เข้าประกวดมารยาทไทย ณ ห้องประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในเดือนสิงหาคม ๒๕...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 1 กันยายน 2015 | Hits: 83

Read more

ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

News image

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการเดินทางมาประชุมเพื่อการพัฒนาเมืองมรดกโลก ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" และเดินทางไปเยี่ยม กลุ่มปลาตะเพียน แล...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 1 กันยายน 2015 | Hits: 60

Read more

รับรางวัล "ผู้เสริมสร้างภูิมปัญญาไทยดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๘

News image

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล "ผู้เสริมสร้างภูมิปัญญาไทยดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน โดย พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมสถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ กร...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 1 กันยายน 2015 | Hits: 50

Read more

ผลการประกวดภาพถ่าย "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ"

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือไทย จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับเรือไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดภาพถ่าย "เรือไทย  วิถีเมืองน้ำ" มีดังนี้   ผลการประกวดภาพถ่าย "เรือไทย ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 1 กันยายน 2015 | Hits: 61

Read more

ผลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๘

     ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการประกวดมารยาทไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม       บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 | Hits: 114

Read more

วันแม่แห่งชาติ

News image

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีมอบเสื้อและเข็ม Bike For Mo...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 | Hits: 70

Read more

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒๕๕๘

News image

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยการนำนักเรียน ๓ ศาสนา รวม ๑๒๐ คน ร่วมกิจกรรมเสวนา ทัศนศึกษา ณ วัด มัสยิด และโบสถ์คริสต์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้นำศาสนาทั้ง ๓ ศาสนาร่วมเสวนาฯ โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 | Hits: 105

Read more

ประกวดมารยาทไทย

News image

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธญา จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 | Hits: 215

Read more
 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวิหารพระมงคลบพิตร ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่

 • อบรมการถ่ายภาพ "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ"

  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑืเรือไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเรือ ในโครงการ "เรือไทย วิถีเมืองน

 • ผู้ว่าฯ เปิดจวนพบผู้นำศาสนาอิสลาม

  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ เปิดจวนพบผู้นำศาสนาอิสลามหลังวันตรุษอิดิ้ลฟริตรี่ ณ จวนผุ้ว่าราชการจั

 • จุดเทียนชัยถวายพระพร

  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบ

 • สวดมนต์นพเคราะห์

  วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห

 • ทำวัตรเย็น ณ วัดละมุด

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ท

 • อบรม เรือไทย และการถ่ายภาพเบื้องต้น

  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์เรือไทย จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเรือไทยและการถ่ายภาพเบื้องต้นให

 • แถลงข่าว "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ"

  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือไทย  จัดแถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่าย "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ" ณ

 • โครงการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือไทย กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์คว

 • ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาล

 • ฝึกหัด ตัดเย็บผ้าไทย

  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมฝึกหัด ตัดเย็บผ้าไทย ในรูปแบบโจงกระเบนสำเร็จ เพื่อสะดวกในการแต่งกาย และเป็

 • ผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาอิสลาม

  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี

 • มอบเกียรติบัตร CPOT

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการคัดสรร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่

 • โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ณ โรงเรียนบางปะอิน

 • ทำวัตรเย็น วัดโคก บางปะหัน

  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวีร์รวุทธ์  ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการร่วมกิจจกรรมทำวัตรเย็น ณ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำ

 • ทำวัตรเย็น วัดสำมะกัน

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และกิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๒ จังหวัด

 • โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลาม

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ทำวัตรเย็น วัดไผ่โสมนรินทร์

    วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำวัตรเย็น กับพระสงฆ์ ประชาชน ณ วัดไผ่โส

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1740
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3087
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12703
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว32404
mod_vvisit_counterเดือนนี้32214
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว150724
mod_vvisit_counterทั้งหมด5345221

We have: 9 guests online
IP: 54.90.118.114