Get Adobe Flash player
หน้าแรก
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

รับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี

News image

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักศศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และพิพิทฑภัณฑ์วังจันทรเกษม ร่วมรับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตรวจราชการการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แนะนำการดำเนินการของโครงการต่างๆ รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการดำเนินการของโครงการ ของหน่วยงานดังกล่าว...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 24

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

News image

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันนี้พระครูสุทธิปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ให้โอวาทกับข้าราชการ เรื่อง การนำวัดเข้าสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับข้าราชการที่ไม่มีเวลาในการไปทำบุญเข้าวัด และขอให้โครงการนี้สืบสานต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของข้าราชการ ในศาลากลางจังหวัด โดยใช้มิติทางศาสนา ด้วยการรักษาศีล ๕ ทำบุญตักบาตร โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสถิติจังหวัดและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 28

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

News image

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เพื่อสละกิเลส ด้วยการทำบุญ และรักษาศีล ๕ ซึ่งศุกร์ นี้พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาอาวาสวัดศาลาปูนได้ให้ข้อคิดในการ ดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยใช้อย่างมีความสุข ด้วยหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อให้ทุกคนมีความสุขก่อนการทำงานต่อไป ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากแรงงานจังหวัด ในการถวายภัตตาหารเช้า...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 23

Read more

อยุธยา ปรองดองสมานฉันท์

News image

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ งานฉลองครบรอบ ๓ ปี ทุ่งหันตรา และดื่มน้ำสาบานตน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ป...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 55

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

News image

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นวันแรกที่ให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมจิตใจใฝ่บุญ คิดทางธรรม มุ่งมั่นทำความดี และมีความสุขในการทำบุญ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์บิณฑบาต...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 30

Read more

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒๕๕๗

News image

 วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา บาทหลวงวิชชุกร เกตุภาพ และ พระครูวัชรากรณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางกะจะ ร่วมเสวนา โดยออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้เสวนาเรื่องการประชาสัมพันธ์ความสมานฉันท์ของคนในชาติ และเมื่อจบการเสวนา ผู้ประกาศข่าว ได้สัมภาษณ์นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ "ความสมานฉันท์ของคนในชาติ" เพื่อออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์...

Culture_New | Administrator | พุธ, 11 มิถุนายน 2014 | Hits: 36

Read more

รับสมัครประกวดเพลงพื้นบ้าน และเงาเพลง พร ภิรมย์

News image

รับสมัครประกวดเพลงพื้นบ้าน และเงาเพลง พร ภิรมย์ ในโครงการรากแก้ววัฒนธรรม ณ กรุงเก่า อยุธยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดการใบสมัครประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน และเงาเพลง พร ภิรมย์ ...

Culture_New | Administrator | พุธ, 4 มิถุนายน 2014 | Hits: 111

Read more

งานรำลึกครบรอบ ๒ ปี การเสด็จพระราชดำเนินฯ ทุ่งมะขามหย่อง

News image

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานรำลึกครบรอบ ๒ ปี การเสด็จพระราชดำเนินฯ ทุ่งมะขามหย่อง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพลงเรือเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 27 พฤษภาคม 2014 | Hits: 70

Read more

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

News image

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรม นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อ่นจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ในช่วงเช้า ร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม โดยพระเทพรัตนกร เจ้าคณะจังหวัดเป็นองค์เทศน์ให้กับพุทธศาสนิกชน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมทำบุญ ต่อจากนนั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าว ให้โอวาท พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงค่ำ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิหารพระมงคลบพิตร มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดโต๊ะหมู่บูชา การฟังพระธรรมเทศนา จากพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด การสวดมนต์สรภัญญะ และพิธีเวียนเทียน โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผ...

Culture_New | Administrator | พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 | Hits: 99

Read more
ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1062
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2084
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12287
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12123
mod_vvisit_counterเดือนนี้45522
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว112697
mod_vvisit_counterทั้งหมด3945141

We have: 16 guests online
IP: 54.242.112.71