จัดทำโดย เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)ชลบุรี
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  

รูป
รายละเอียด
ที่ตั้ง
วันที่
พระพุทธรูปปางประทานอภัย
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
09/03/2009
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางสมาธิ
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ท่าวาสุกรี 
ตำบล
ไม่พบข้อมูล อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
บานประตูไม้จำหลัก
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อแสน)
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
หีบพระธรรม
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ
สถานที่ตั้ง วัดหน้าพระเมรุ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
รอยพระพุทธบาท
สถานที่ตั้ง วัดวรโพธิ์ (วัดระฆัง)
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สถานที่ตั้ง วัดวรโพธิ์ (วัดระฆัง)
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16/12/2008
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย
สถานที่ตั้ง วัดตึก
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย
สถานที่ตั้ง วัดตึก
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ท่าวาสุก อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระสาวกปางปลงอสุรา (ประสานมือ)
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระสาวกปางปลงอสุรา (ประสานมือ)
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระสมณโคดมปางบำเพ็ญทุกขรกิริยา
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางสมาธิ
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
13/09/2008
พระพุทธรูปปางสมาธิ
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางสมาธิ
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านกุ่ม อำเภอ  บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16/12/2008
หน้า    

     
  ผู้ดูแลระบบ